Kedvezményezett neve: Signum Kft.

Projekt címe: Gyártásban résztvevő automatizált rendszereket összekötő gyártástámogató és dokumentáló rendszer kifejlesztése a SIGNUM Kft.-nél

Szerződött támogatás összege: 39 966 324 Ft

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.

Projekt azonosító száma: 2018-1.1.1-MKI-2018-00175A PROJEKT TÁRGYÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA MAGYARUL


A korszerű ipari termelés (Ipar 4.0) alkotói elemei a gyártás egyes műveleteinek végrehajtására szolgáló részrendszerek (például a csomagolási gépsorok, tablettázó berendezések), melyek együttműködését informatikai keretrendszerek biztosíthatják. Az értéktermelési láncban résztvevő komponenseket (berendezések, erőforrások, anyagok és emberi erőforrások és kompetenciák) tervezett és szervezett módon IT keretrendszerek kapcsolhatják össze, biztosítva az optimális működést az érdekelt felek külső és belső elvárásainak megfelelően.


A tervezett informatikai fejlesztéseink fő célja, hogy integrálódva a vállalatok meglévő informatikai megoldásaiba, a meglévő vállalatirányítási megoldásokhoz kapcsolódva (ERP integráció), biztosítson lehetőséget a termelés terepi szintű tervezésére és végrehajtásának támogatására. Biztosítsa különösen, hogy a gyártás a szabványos keretek között, a lehető legjobban automatizálható legyen. Az egyes gyártóelemek IT rendszereivel a kapcsolat kiépíthető legyen, azokból a kinyerhető adatok összegyűjthetők és értékelhetők legyenek.


További cél, hogy a termelésben résztvevő berendezések további integrációja folytatható legyen a kétirányú kapcsolat (vezérlés-adatgyűjtés) irányába. Kiemelt célja a fejlesztésnek, hogy a gyártás az egyre növekvő dokumentációs követelményeinek elektronikus és automatikusan előálló dokumentációval tudjon megfelelni.A tervezet rendszer fő komponensei:


(1) Gyártás tervezés: Biztosítja az integrációs platformokból származó valamint saját adatbázis alapján, hogy a gyártás teljes eljárási folyamata (recept) összeállítható legyen, beleértve az anyag és erőforrás szükségletek és egyéb szabályok leképzését. Lehetővé teszi a gyártási eljárások alapján a gyártások definiálását (példányosított recept) és fő adatainak kezelését.


(2) A gyártások egyes műveleteinek terepi szintű követését, támogatását és vezérlését biztosítja helyszíni kezelői felületen elérhető funkciókkal (mobil terminálok). Az egyes gyártásban érintett elemek azonosítását (vonalkód, QR, RFID) támogatja és kikényszeríti a gyártási eljárásban rögzített szabályok betartását. Támogatja az erőforrásokra vonatkozó felhasználhatósági adatok kezelését (tisztítottság, műszaki alkalmazhatóság, stb.) és érvényesítését a gyártási folyamatok felügyelete során.


(3) A gyártások során automatikusan keletkező, a kapcsolt rendszerekből származó, valamint a kezelői adatrögzítések alapján, az elektronikus gyártási dokumentáció létrehozását biztosítja. Az elektronikus gyártási dokumentáció digitális aláírását, valamint hosszútávú megőrzését és archiválását biztosítja. Lehetőséget ad a gyártási dokumentációra épülő automatikus ellenőrzésekre és kiértékelésekre, a gyártások felszabadítási folyamatának automatizálására és ezáltal a gyorsítására.


(4) A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a már meglévő informatikai megoldásokhoz csatlakozik, az azokban tárolt adatokat felhasználja, elkerülve a többszörös adatkezelést. Különösen fontosak az ERP interfészek, melyek közül elsőként a SAP-hoz kerül kiépítésre csatoló (konnektor). A rendszer legfőbb előnye a gyártásban résztvevő berendezésekhez történő csatlakozások biztosítása, mely kétirányú adatkapcsolatot is jelent: adatok lekérdezését a rendszerekből, melyek a gyártási műveletek végrehajtása során ott tárolódnak (batch reportok), valamint gyártóberendzések vezérléséhez adatok átadását (pl. recept, indítás engedélyezés, stb.). További csatlakoztatható eszközök: gyártásban alkalmazott mérlegek és egyéb mérőeszközök.


(5) A gyártások során keletkező hatalmas mennyiségű elektronikus adat tárolása és strukturált lekérdezésének biztosítása a gyártás minőségének és megfelelőségének az alátámasztására szolgál. A rendszer jól strukturált adatszerkezetekben valamint nagy adatállományokban biztosítja ehhez az adatokat. Külön támogatást ad beépített ellenőrzések definiálására, illetve a megfelelő paraméterű gyártások automatizált felszabadításának támogatására.NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ ANGOLUL


The basic elements of the modern industrial production (Industry 4.0) are component systems for the execution of certain production operations (eg packing lines, tabletting machines), which can be managed by IT frameworks. The components involved in the value chain (equipment, resources, materials and human resources and competencies) can be linked and organized by IT frameworks, ensuring optimum operation according to the external and internal expectations of stakeholders.


The main aim of our planned IT development is to integrate into the existing IT solutions of companies, in conjunction with existing corporate governance solutions (ERP integration), provide scope for field-level planning and implementation support. The planned system shall make sure that the production is as automated as possible within the standard framework. Connectivity have to be built with IT systems for each manufacturing element, collecting and evaluating recoverable data.


Another aim is to further integrate the equipment involved in production in the direction of bidirectional linkage (control data collection). The main goal of the development is to meet the growing documentation requirements of manufacturing with electronic and automated documentation.The main components of the planned system are:


(1) Production Planning: Provides the ability to compile the entire production process (recipe) of the manufacturing process, including material and resource needs and other rules, from the integration platform and proprietary database. It will allow to define the manufacturing process (parcel recipe) and manage main manufecturing data based on manufacturing procedures.


(2) Provides field-level tracking, support, and control of individual operations in the field with operator-specific interfaces (mobile terminals). The identification of the elements involved in each production (barcode, QR, RFID) supports and enforces compliance with the rules set out in the manufacturing process. It supports the management of resource utilization data (cleanliness, technical applicability, etc.) and their validation during manufacturing process monitoring.


(3) The system provides automatic creation of electronic manufacturing documentation, based on the data generated by the connected systems and the operator's records, generated automatically during the manufacturing process. It provides digital signature and long-term preservation and archiving of electronic manufacturing documentation. Provides automated controls and evaluations based on manufacturing documentation, automating and thus accelerating the release process of manufacturing locks.


(4) One of the biggest advantages of the system is that it is connected to existing IT solutions and uses data stored there to avoid redundant data management. ERP interfaces are particularly important, the first of which is to connect to the SAP (connector). The main advantage of the system is to provide connections to the equipment involved in the manufacturing process, which also provides a two-way data connection: querying data from systems that store batch reports during production operations (batch reports), and transferring data to control production equipment (eg recipe, start authorization, etc.). Other connectable devices: scales used in manufacturing and other measuring instruments.


(5) Ensuring the storage and structured querying of huge amount of electronic data generated during the manufacturing process is in support of the quality and suitability of production. The system provides this data in well-structured data structures and large data files. It provides special support to define built-in controls and support the automated release of manufacturing processes within the appropriate parameters.Kapcsolat

Kérdése van szolgáltatásainkkal, gyártástámogató rendszerünkkel kapcsolatban?

signum@signum.hu

+36 1 213 1941

Signum Kft. - Rubin Business Center1118 Budapest, Dayka G. u. 3.